website creation software

© Copyright 2018 BHPsopot.PL - Wszystkie prawa zastrzeżone
RODO

RODO

____________________________________________________

Witaj!

Twoje bezpieczeństwo jest naprawdę naszym priorytetem - dlatego zajmujemy się BHP, Pierwszą Pomocą i PPOŻ.

Niemniej jednak bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników jest dla nas równie istotne, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby dopasować się do najnowszych przepisów w tym zakresie.

Co z Twoimi danymi?

Dane są bezpieczne. Nie sprzedajemy ich ani nie profilujemy pod kątem reklam itp. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami poniżej.

Kwestie te dotyczą Ciebie jeśli przeglądasz tą stronę, kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy lub jesteś uczestnikiem organizowanych przez nas szkoleń BHP - np. szkoleń okresowych zarówno w formie "na żywo" jak i poprzez e-learning za pośrednictwem naszej platformy edukacyjnej -> savimi.pebhp.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z zagadnieniem danych osobowych w naszych relacjach biznesowych - coś jest niejasne, chcesz te dane zmienić lub usunąć -> skontaktuj się z nami: biuro@bhpsopot.pl

| RODO |
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Michał Sadecki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SAVIMI.PL Michał Sadecki pod adresem 80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1 (ERGO ARENA), NIP: 6312462363, REGON: 361365230; adres e-mail: biuro@bhpsopot.pl Tel.: +48 696 580 581

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością - są one opisane w naszej polityce bezpieczeństwa informacji, którą możesz otrzymać po skontaktowaniu się z nami.

4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, Kodeksu pracy i jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

5. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
- adres e-mail: biuro@bhpsopot.pl
- pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
Ponadto SAVIMI.PL Michał Sadecki zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, tj. do nie ujawniania osobom trzecim, wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, w szczególności Danych Osobowych otrzymanych od Pani/Pana i od współpracujących z nim osób i firm, danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony, czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem jest przeprowadzania szkoleń oraz kursów w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy w sposób stacjonarny jak i on-line;
b) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ innych niż wskazane w ust. 1 lit. a,
c) wydawanie zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń i kursów oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na stronie www lub poprzez pocztę e-mail.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a i b;
b) realizacja umowy, prawnie uzasadniony interes administratora danych, a także obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, w tym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.

Rodzaje danych jakie zbiera Administrator
a) Dane klienta – imiona i nazwiska składających zamówienie
b) Adres klienta – w tym adresy dostawy/wykonania zamówionych usług
c) dane teleadresowe klienta – adres, email, tel.
d) Dane osobowe – data urodzenia, miejscowość, województwo, PESEL – wystawianie zaświadczeń po szkoleniach, dokumentacje BHP – powypadkowe, itp.
e) Dane firmowe – NIP, REGON, KRS itp.

SAVIMI.PL Michał Sadecki informuje swoich klientów i użytkowników, że archiwizuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą w związku z:
a) obowiązkiem wynikających z przepisów Prawa Pracy (np. rejestry i dokumentacja szkoleń BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy) – dane i wyniki szkoleń
b) w związku z podpisananymi umowami współpracy pomiędzy firmą SAVIMI.PL Michał Sadecki a klientem 
c) z zachowaniem kontaktu z klientem do realizacji innych dalszych usług, zachowaniem ciągłości korespondencji – historia zapytań i ofert itp.
d) dane finansowe i historia faktur klienta,

SAVIMI.PL Michał Sadecki jako administrator danych zobowiązany jest do udostępnienia danych:
a) osobie, której te dane dotyczą
b) Pracodawcy osoby w zakresie związaną z realizacją umowy i usługi BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy
c) Instytucją Państwowym np. w zakresie kontroli urzędowej, żądania udostepnienia przez organy wymiaru sprawiedliwości itp.
d) Patrz §3

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podwykonawcy dla zadań wykonywanych przez administratora danych, w tym biura rachunkowe, dostawcy usług hostingowych dla platform e-learningowych i poczty e-mail, dostawcy usług informatycznych w zakresie modernizacji platformy e-learningowej administratora danych oraz podmioty partnerskie świadczące w imieniu i na rzecz administratora danych usługi z zakresu BHP,PPOŻ. i pierwszej pomocy.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

3. Dane będą mogły być  przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 3 lat od dnia ostatniego szkolenia lub kursu z zakresu ppoż. lub pierwszej pomocy oraz 6 lat dla szkoleń okresowych BHP, w którym brała udział osoba, prowadzącą działalność gospodarczą oraz której dane dotyczą, chyba, że dłuższy okres czasu wymagany jest przez przepisy prawa);
c) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po wskazanym okresie obowiązkowego przetwarzania dokumentów („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy użytkownik tej strony posiada wybór co do ustawień prywatności, w tym Cookies.
Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do strony www. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp i przeglądać witrynę BHPsopot.PL, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) Cookies w ustawieniach przeglądarki. Szczegółową instrukcją postępowania podaje producent używanej przez Użytkownika danego typu przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

__________________________________________________________

Znajdujemy się:

ERGO Arena
Plac Dwóch Miast 1 | Sopot
V Piętro, Wejście: C1 - Recepcja
NIP: 631-246-23-63
Regon: 361365130

Kontakt

@: biuro@bhpsopot.pl
@: szkolenia@bhpsopot.pl
Phone: +48 696 580 581
SAVIMI.PL Michał Sadecki
MADAD Kazimierz Kempa
Medalion